อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธานหลักสูตร
drple2003@hotmail.com
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
toddy_k@hotmail.com
ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
prapawan@vru.ac.th
อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Boonyarit.sri@vru.ac.th
 

อ.ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
pakpoom.su@vru.ac.th
   
   


รายละเอียดหลักสูตร