รายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่าย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรในภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและพัฒนางานด้านการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้สามารถปฎิบัติงาน บริหารงาน บูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิถีชิวิตและทรัพยากรที่มีในการทำงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถพัฒนาตนเองกับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

สมัครเรียนคลิกที่นี่
   
สอบถามข้อมูล TMVRU

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธานหลักสูตร
drple2003@hotmail.com
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
toddy_k@hotmail.com
อ.ดร.จิตตภู พูลวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Jittapoo.pool@vru.ac.th
อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Boonyarit.sri@vru.ac.th


Learn more

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนในรายวิชาที่สอดคล้องกับความสนใจ มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ที่ยึดหลักความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน นำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในด้านเทคนิควิธีการจัดการเทคโนโลยี

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร

VDO แนะนำ

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง - ภายใต้ปรัชญา ยั่งยืน วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

VRU Overview

เเนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Learn more

VRU Bird eye view

ภาพมุมสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Learn more