อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธานหลักสูตร
drple2003@hotmail.com
ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
prapawan@vru.ac.th
 
อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Boonyarit.sri@vru.ac.th
 
   

 
   
   


รายละเอียดหลักสูตร